Search This Blog

Monday, May 31, 2010

ಪ್ರಹರಿ

ತನ್ನವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮರೆತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕಥೆ ಬಂದರೆ ಬಲಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತನಿಗೆ ಈ ತಾಣ ಮೀಸಲು

No comments:

Post a Comment